2. januar 2016

Koranens budskab?

Koranen er Allahs Noble Bog. Det er Allahs Ord, som er blevet åbenbaret til Profeten Muhammed ﷺ, via ærkeenglen Jibril (Gabriel). Koranen blev lært uden ad siden dens åbenbaring og med stor omhyggelighed og omhu blev den nedskrevet under Profetens ﷺ levetid. Allah har forsikret dens bevarelse og beskyttelse imod forvrængning og forvanskning i dens totale oprindelighed, og dette er bl.a. understøttet af flere tusinder af troværdige muslimers identiske udenadslære og kulstof 14-datering af skriftlige kopier, der daterer helt tilbage til Profetens tid.

Koranen er Guds sidste budskab til menneskeheden, der tiltaler og appellerer menneskeheden og djinner [1] via direkte tiltaleform såsom: ”O I mennesker”, eller ”O I som tror.” Koranens sammensætning af elokvens, stil og indhold er blandt de ting, som henvender til ens fornuft, intellekt, hjerte, følelser og sanser.

Koranen lærer og fortæller os om Allahs smukke Navne og Egenskaber, historier om de tidligere nationer og hvordan de forholdte sig til Profeternes budskab mv. Koranen lærer os desuden om etik og moral, og om Guds regler indenfor det social samfund herunder de økonomiske, politiske og spirituelle områder.

Den lærer om menneskets forhold til Skaberen  både som individ og fællesskab.

Koranen er et lys og en vejledning til mennesket i dette liv for at det kan opnå ædle karakterer og være et bedre menneske. Formålet med denne vejledning (koranen) er at føre til en endestation af evig glæde og lykke – nemlig paradiset.

Koranens sprog og opbygning

Koranen er nedsendt på et klassisk arabisk sådan som det taltes på den arabiske halvø i Profetens ﷺ tid. Selve Koranen er opdelt i 114 kapitler eller suwar (flertal af surah), der er opdelt i vers.

Hver surah/kapitel bærer på en titel. Det første kapitel man støder på i koranen er navngivet ”Åbningen” og det sidste kapitel er navngivet ”Menneskeheden.”

Koranen er et mirakel nedsendt af Allah, og miraklet ligger blandt andet i det sprog koranen er blevet nedsendt i.

På daværende tidspunkt besad araberne på den arabiske halvø høje arabiske sprogkundskaber med hjerteblod i poesi, retorik og elokvens. Livligheden, der satte sit klare aftryk i offentlighedens forsamlinger, og munterheden af deres optrædener var en følge af deres bravade i poesi og litteratur. De var så stolte af deres litterære præstationer, at de kaldte alle andre folkeslag verdenen for dumme. Det var i denne atmosfære, at der kom en ulærd frem og viderebragte hans Herres Ord, hvori der lå en udfordring og et fatalt stik i de polyteistiske overbevisninger. Disse arabiske digtere og talere af højeste karat blev udfordret til at frembringe et enkelt kapitel af samme slags, og de fejlede miserabelt. Det var til den grad, at flere af dem anerkendte, at det var Guds Ord ud af ærefrygt, eller også til den grad, at de propagerede imod budskabet ud af underlegenhed. Til dagen i dag forbliver koranen stadig som et mirakel nedsendt af Allah, da ingen har formået at klare udfordringen, og således vil det være altid.

Koranvers er opdelt i to kategorier, som på arabisk kaldes for Makki og Madani.

Makki er de vers, der er blevet åbenbaret til Profeten Muhammad ﷺ før hans immigration til Madinah, og Madani er de vers, der er blevet åbenbaret til Profeten Muhammad ﷺ efter hans immigration til Madinah.

Koranen er nedsendt i en periode over 23 år. Nogle gange blev versene åbenbaret til Profeten Muhammad ﷺ som en kommentar på forskellige hændelser, eller som svar på nogle spørgsmål. Andre gange blev vers åbenbaret til Profeten Muhammad ﷺ for at give ham og hans følgere standhaftighed mht. de konfrontationer og udfordringer de stod overfor fra folk, og dette kommer til udtryk via fortællinger om de tidligere Profeter og følgeres møde med deres folks skadelige adfærd.

Islam og koranens budskab blev fuldendt ved Profetens afsked med denne verden. Intet kan tilføjes eller trækkes fra koranen. Budskabet forbliver og vil forblive bevaret fra generation til generation.

Koranen fortæller om Allah

Allah er det centrale tema i Koranen [2] da koranen fortæller om:

Allah, Hans Navne og Egenskaber

Belønningen af dem der adlyder Hans befalinger

Straffen af dem som udfører Hans forbud,

Love og regler

Profeterne og Sendebuddene og deres folks respons på deres kald.

Det er Allah Selv, der taler i Koranen. Der er ingen gud, der har ret til at blive tilbedt, undtagen Allah. Han er Den Almægtige, Der har skabt og stadig skaber alt. Alt i denne skabte verden er tegn på Allahs Eksistens og Storhed. Koranens første surah bevirker til denne opfattelse af Allah:

”I Allahs Navn Den Nådigste, Den Mest Barmhjertige. Al tak og lovprisning tilkommer Allah, alverdnernes Herre. Den Nådigste, Den Mest Barmhjertige. Herskeren på Dommensdag.”

Disse vers, hvilket man læser i åbningskapitlet, er noget af det første man får at vide. Dette indikerer, at blandt de vigtigste og grundlæggende ting er:

– Monoteisme

– Allah, Hans Navne og Egenskaber

– Og bevidsthed om det hinsides

De resterende vers i kapitlet er:

”Dig alene tilbeder vi, og Dig alene beder vi om hjælp. Led os på den rette vej; Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde; ikke den, der følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne.”

De afsluttende vers fortæller, at det er Allah alene man skal tilbede og påkalde, da al skade og gavn ligger i Hans Magt. Man beder Allah om at blive ledet ad den rette vej vedvarende, således at man opnår Allahs nåde, og samtidig ikke kommer på afveje.

Islam er en monoteistisk religion, som afviser en hver form for polyteisme samt flerguderi i dets afskygninger og former. Dette bliver klargjort tydeligt i koranen, som fortæller at alle Profeter blev sendt med det samme budskab – nemlig at tilbede Allah alene uden at tilskrive Ham nogle partnere. Ligeledes pointerer koranen, at Allah ikke har en søn ej heller ingen lige. Alle former for tilbedelseshandlinger skal forrettes til Allah alene om det er bøn, påkaldelse, ofring, osv.

Koranens sandhed

Ordet koran kan oversættes med recitation. Det betyder så, at Muhammed ﷺ reciterede Allahs Ord direkte. Koranen blev åbenbaret til ham bid for bid via englen Gabriel. Koranen er ikke skabt og kan heller ikke sammenlignes med andre bøger.

Der findes kun en version af koranen, og den koran muslimer har i dag og som alle muslimer reciterer rundt omring i verden er den samme. Den er bevaret uændret, og findes stadig i dens originale form, som den er blevet nedsendt i.

Det er Allah selv, der har nedsendt den, og Han har lovet at beskytte koranen mod ændring.

Allah sagde:

”Vi har sandelig sendt Påmindelsen (koranen) ned, og Vi vil sandelig være dens Beskytter”. [15:9].

Allah Den Almægtige har påtaget sig ansvaret for, at koranen vil forblive intakt for alle kommende tider, og ingen vil være i stand til at ændre eller fordreje den, som det skete med tidligere skrifter. Den hellige koran er Allahs Sidste Bog, og den vil forblive gældende for altid.

 

[1] Jinn er væsner som Allah har skabt af ild. De minder om mennesker, på den måde at, de besidder forståelse (intellekt – de har evnen til at være gode eller onde) de gifter sig, spiser og dør. Ordet jinn kommer fra et arabisk ord (rod), der betyder “skjult for syn” (de er usynlige for mennesket). Allah siger (fortolkning af betydningen): ”… Sandelig, han [Satan] og hans qabeeluhu [hans soldater fra jinn eller hans stamme] ser jer fra (et sted) hvor I ikke kan se dem.” [al-A’raaf 7:27]

[2] Koranen udgør hovedsageligt af 3 ting; Monoteisme, fortællinger og forbud samt påbud.

Share